Blog

Wszystkie newsy

Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych?

Coroczne sprawozdanie finansowe to dokument przygotowywany w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy. Przedstawia ono sytuację finansową danej jednostki gospodarczej, prezentując uzyskane przez nią wyniki oraz przepływy pieniężne. Poprawność i rzetelność sporządzonego sprawozdania finansowego weryfikują zewnętrzni audytorzy. Celem działania jest sprawdzenie wiarygodności informacji zawartych w dokumencie, a następnie porównanie ich z faktyczną sytuacją finansową przedsiębiorstwa.

Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

Wybór formy opodatkowania to jedno z najważniejszych zadań stojących przed założycielem działalności gospodarczej. Formę tę określa się na etapie wypełniania i składania wniosku o założenie firmy. Aktualne przepisy pozwalają na wybór jednej z trzech opcji, do których zalicza się skalę podatkową funkcjonującą na zasadach ogólnych, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Decyzja o wybraniu konkretnej formy opodatkowania może zostać odsunięta w czasie, a informacja na ten temat pominięta podczas składania wniosku. Warto jednakże pamiętać o konieczności aktualizacji wpisu w CEiDG najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po osiągnięciu pierwszego przychodu.

Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Podatkowa interpretacja indywidualna to pismo wydawane przed odpowiedni organ skarbowy na wniosek podatnika. Dokument ten jest nieodłącznym elementem doradztwa podatkowego i zawiera wszystkie aspekty danej sprawy, uwzględniając przepisy prawne oraz szczegółową sytuację wnioskodawcy. Narzędzie to ma za zadanie ułatwić poruszanie się w bardzo rozbudowanym otoczeniu prawnym, które jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak zoptymalizować zatrudnienie w firmie?

Optymalizacja kosztów zatrudnienia najczęściej wiąże się z redukcją ilości zatrudnianych pracowników. Pomimo tego, że pracodawca ma do tego prawo w każdym momencie trwania umowy, zazwyczaj sięga do takich rozwiązań w momencie kryzysu gospodarczego lub słabej kondycji firmy. Istnieją jednak również inne wyjątkowe sytuacje, w których optymalizacja nie jest spowodowana złą kondycją przedsiębiorstwa. W jaki sposób…

Kogo dotyczy PiT-0?

Personal Income Tax, czyli w skrócie PIT, jest rodzajem podatku bezpośredniego naliczanego od uzyskanych przychodów osoby fizycznej. Najczęściej pod pojęciem PIT rozumiane jest roczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym. Jest to po części prawdziwe stwierdzenie, jednak trzeba mieć świadomość, że PIT jest odprowadzony przed pracodawcę przez cały rok. W zależności od stosunku pracy każdy otrzymuje inny…

Jak sporządzić świadectwo pracy?

Zakończenie stosunku pracy wiąże się z obowiązkiem wystawienia przez pracodawcę świadectwa pracy. Dokument ten jest zbiorem najważniejszych informacji o zatrudnieniu pracownika. Zgodnie z aktualnymi przepisami, pracodawca ma obowiązek wystawienia dokumentu ostatniego dnia obowiązywania umowy.

Co należy wiedzieć o mikrorachunku?

Mikrorachunek to rozwiązanie, które zostało wprowadzone 1 stycznia 2020 roku, a głównym celem tej metody jest uproszczenie rozliczeń podatkowych odprowadzanych do urzędu skarbowego. To bez wątpienia ogromne udogodnienie nie tylko dla indywidualnych podatników, ale także dla przedsiębiorców. Co przede wszystkim warto wiedzieć o mikrorachunku, jakie rodzaje podatków możemy dzięki niemu opłacić i na jakich zasadach…

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Zgodnie z art. 22 Prawa przedsiębiorców, można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej – jeżeli nie zatrudnia się pracowników, z pewnymi wyjątkami. Zgodnie z następnym artykułem, przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni, zaś przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS może zawiesić wykonywanie działalności…

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencję przychodów i szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, a także sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych reguluje rozporządzenie ministra finansów.