pliki dokumentów

JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to elektroniczny dokument, który ma na celu ułatwienie kontroli podatkowej oraz usprawnienie przepływu informacji między przedsiębiorcami a organami podatkowymi. Wprowadzenie JPK jest jednym z elementów cyfryzacji polskiej administracji, mających na celu uproszczenie i przyspieszenie procesów związanych z rozliczeniami podatkowymi. 

Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe wstrzymanie prowadzenia firmy, które może być wynikiem różnych okoliczności, takich jak np. trudności finansowe czy osobiste. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku przesyłania JPK. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podatników VAT, niezależnie od tego, czy prowadzą oni działalność gospodarczą, czy też ją zawiesili. Przesyłanie JPK jest obowiązkowe również dla przedsiębiorców, którzy nie osiągają obrotów w okresie zawieszenia działalności.

 

Rodzaje JPK w przypadku zawieszenia działalności

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca zobowiązany jest do przesyłania dwóch rodzajów JPK – JPK_VAT oraz JPK_KR.

JPK_VAT to zestawienie informacji o sprzedaży i zakupach dokonanych przez podatnika VAT w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku braku obrotów podatnik powinien przesłać JPK_VAT z zerowymi wartościami. Warto zwrócić uwagę, że obowiązek przesyłania tego pliku dotyczy również podatników zwolnionych z VAT.

JPK_KR to dokument, który zawiera informacje o księgach rachunkowych przedsiębiorcy. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien przesłać JPK_KR z informacjami dotyczącymi okresu przed zawieszeniem działalności oraz ewentualnych zdarzeń mających miejsce w okresie zawieszenia.

 

Terminy przesyłania JPK

Terminy przesyłania JPK są ściśle określone przez przepisy prawa. JPK_VAT biuro rachunkowe przysyła do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Natomiast JPK_KR powinien być przesłany do końca marca roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczy rozliczenie. Niedopełnienie obowiązku przesyłania JPK może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary finansowej