Dłoń wskazująca palcem na wykresySprawozdania finansowe – kto zobowiązany jest do ich sporządzania?

Niektóre przedsiębiorstwa zobowiązane są do corocznego przygotowywania sprawozdań finansowych, a następnie przedstawiania ich w odpowiednim terminie Urzędowi Skarbowemu. Jest to dokument sporządzany na zakończenie każdego roku obrotowego w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych z danego okresu. Dotyczy on wszystkich jednostek gospodarczych, na których spoczywa obowiązek prowadzenia pełnej księgowości lub które same zdecydowały się do jej prowadzenia.

Sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową firmy, a także wyniki, jakie osiągnęła w kończącym się roku obrotowym. Ponadto powinno być ono sporządzane w zgodzie z ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w języku oraz walucie polskiej.

 

Jakie elementy składają się na sprawozdanie finansowe?

Dokument, jakim jest sprawozdanie finansowe, ma ściśle określoną formę, której należy przestrzegać podczas jego sporządzania. W innym wypadku może on nie zostać przyjęty lub uznany za prawidłowy. Co więcej, musi on być także sporządzony w sposób rzetelny, ciągły i szczegółowy, a także czytelny dla adresata. Na sprawozdanie finansowe składają się takie elementy, jak:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • rachunek przepływów pieniężnych,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym,
  • ewentualne załączniki,
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące niektórych zagadnień.

Termin sporządzenia takiego dokumentu dla spółek zarejestrowanych w KRS wynosi trzy miesiące od dnia bilansowego. Następnie podlega on zatwierdzeniu oraz złożeniu do właściwego sądu rejonowego w formie elektronicznej. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych kompleksowych usług. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie oraz proponujemy ofertę dostosowaną do konkretnych potrzeb.