audyt

Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych?

Coroczne sprawozdanie finansowe to dokument przygotowywany w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy. Przedstawia ono sytuację finansową danej jednostki gospodarczej, prezentując uzyskane przez nią wyniki oraz przepływy pieniężne. Poprawność i rzetelność sporządzonego sprawozdania finansowego weryfikują zewnętrzni audytorzy. Celem działania jest sprawdzenie wiarygodności informacji zawartych w dokumencie, a następnie porównanie ich z faktyczną sytuacją finansową przedsiębiorstwa.

 

Wymogi dotyczące badania sprawozdania finansowego

Aktualne przepisy precyzują, że badanie sprawozdania finansowego wymagane jest w przypadku spółek akcyjnych, banków krajowych i ich oddziałów zagranicznych, instytucji kredytowych, grup kapitałowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a także podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem papierami wartościowymi. Kontrola sprawozdania finansowego może być także zlecona przez przedsiębiorcę chcącego przeprowadzić weryfikację ksiąg rachunkowych prowadzonych w jego firmie. Taki odpowiednio prowadzony nadzór księgowy daje poczucie stałej kontroli nad sprawami rachunkowymi i podatkowymi.

 

Kto zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych?

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzane jest przez biegłego rewidenta będącego zewnętrznym audytorem. Osoba ta zobowiązana jest do tego, by realizować swoje zadanie w sposób rzetelny i skrupulatny, z zachowaniem obiektywizmu i uczciwości. Audytor zobligowany jest również do dochowania tajemnicy zawodowej. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. Sprawna współpraca przedsiębiorcy z osobą, która została oddelegowana do tego zadania to klucz do przeprowadzania badania w sposób zorganizowany i wiarygodny.