rachunkiNa jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencję przychodów i szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, a także sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych reguluje rozporządzenie ministra finansów.

 

Czym jest ewidencja przychodów? Kto ją prowadzi?

Część dochodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowana jest w formie ryczałtu zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatnicy, którzy rozliczają się ten w sposób, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów. Nie wiesz, czy do nich należysz? Biuro rachunkowe świadczące doradztwo podatkowe na pewno pomoże Ci rozwikłać ten problem. Niemniej należą do nich osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, będące osobami duchownymi, a także osoby uzyskujące przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych (przy czym konkretne warunki są określone bardziej szczegółowo w ustawie).

 

Jak prowadzi się ewidencję przychodów?

Jak wynika z powyższego akapitu, konieczne jest bycie płatnikiem podatku w formie ryczałtu. Nie można jednak rozliczać się w ten sposób w przypadku dochodów powyżej 150 000 euro osiągniętych w poprzedzającym roku podatkowym. Przy prowadzeniu ewidencji przychodu należy:

  • prowadzić ją oddzielnie dla każdego roku podatkowego,
  • zawierać w niej wyłącznie przychody,
  • zachowywać dokumenty (faktury, rachunki, dokumenty wewnętrzne) będące podparciem wpisów.

Podsumowując, ewidencja przychodów to sposób dokumentowania przychodów przeznaczony dla osób rozliczających się w formie ryczałtu – ściśle sformalizowany dokument, który jest dowodem w postępowaniu podatkowym i musi być prowadzony według wzoru umieszczonego w rozporządzeniu.