nieruchomośćCo to jest podatek od nieruchomości

Masz dom, działkę lub garaż? Dowiedz się czym jest podatek od nieruchomości i kto go płaci. Ten artykuł wyjaśni również co należy przygotować i jak trzeba zapłacić podatek od nieruchomości.

 

Podatek od nieruchomości – definicja

Podatek od nieruchomości pobierany przez samorządy gminne jest podatkiem lokalnym i jest jednym z największych źródeł dochodów własnych budżetu gminy. Wyróżniamy podatek przychodowy, konsumpcyjny i majątkowy.

Dziennik Ustaw w art. 2 podaje: Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty;

2) budynki lub ich części;

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Wyjaśnia to Dziennik Ustaw w rozdziale 2, art. 3:

    1. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

    1. a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

    2. b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

Zapłata podatku od nieruchomości – krok po kroku

Aby zapłacić podatek od nieruchomości, niezbędny jest formularz IN-1. Jakie informacje w nim uzupełniamy? Dotyczą one między innymi takich szczegółów jak dane właściciela nieruchomości (imię, nazwisko, numer PESEL, adres korespondencyjny), dane o powierzchni posiadanych gruntów lub budynków czy innych budowli. Druk IN-1 można otrzymać w urzędzie gminy lub pobrać ze strony internetowej. Dokumenty składa się w urzędzie gminy, w której jest ulokowana nasza nieruchomość. Druk można wysłać pocztą, dostarczyć w urzędzie osobiście lub wysłać przez Internet. W przypadku zakupu nieruchomości, uzyskania prawa użytku wieczystego bądź zmiany wysokości podatku związanej na przykład z wcześniejszą sprzedażą gruntu, dokumenty należy złożyć w terminie do 14 dni od tego wydarzenia. Z zapłatą podatku należy poczekać aż do momentu, gdy gmina przekaże decyzję o jego wysokości. Zapłaty można dokonać w kasie gminy lub przelewem na konto gminy.

Podsumowując, aby zapłacić podatek od nieruchomości trzeba wykonać następujące kroki:

  • Wypełnić formularz IN-1.
  • Dostarczyć druk IN-1 do urzędu gminy.
  • Po otrzymaniu decyzji o wysokości podatku zapłacić go w ratach lub w całości.

Podstawa prawna wszelkich spraw związanych z podatkiem od nieruchomości oparta jest na ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170). Aby ustalić wysokość podatku od nieruchomości, można również skonsultować się z biurem rachunkowym.